Avoimuuden tietotesti

Avoimuuden tietotestin tavoitteena on toimia avoimen tieteen osaamisen arvioinnin ja kehittämistarpeiden tunnistamisen työkaluna.

Avoimuuden tietotesti muodostuu 30:stä oikein/väärin väittämästä. Väittämät koskevat avoimen tieteen eri osa-alueita. Valitse joko ”oikein” tai ”väärin” vaihtoehto sen mukaan onko väittämä mielestäsi oikein vai väärin.

Kun olet vastannut kaikkiin väittämiin, saat oikeat vastaukset ja oman tuloksesi sekä tietoa avoimen tieteen eri osa-alueilta.

Tieteen ja tutkimuksen avoimuus

Tieteen avoimuuden tarkoituksena on vähentää tieteen popularisointia.
Tieteen läpinäkyvyys tarkoittaa tiedon etsimistä internetistä.
Open Access (OA) tarkoittaa tieteen avointa saatavuutta.
Creative Commons -lisenssi on tae aineiston laadukkuudesta.
Avatut tutkimusaineistot ja tutkimusaineistoon tehdyt viittaukset edistävät tutkijan meritoitumista.
Tutkimusprosessin avoimuus parantaa tutkimuksen luotettavuutta ja vaikuttavuutta.
Avoimen tieteen ja tutkimuksen tavoitteena on avata koko tutkimusprosessi lainsäädännön ja tutkimusetiikan sallimissa rajoissa.

Avoimuuden mahdollistava tutkimuksen suunnittelu

Aineistonhallintasuunnitelmassa tulee huomioida oman organisaation avoimuuden linjaukset.
Aineistonhallintasuunnitelma tehdään ainoastaan tutkimuksen rahoittajaa varten.
Tutkimusrahoittajat eivät rahoita julkaisukuluja.
Tiedonhallinnan tavoitteena on varmistaa, että tutkimusprosessin aikana käytetyt ja kerätyt tiedot ovat löydettävissä ja säilyvät käyttökelpoisina.
Tutkijoiden olisi hyvä sopia tutkimusaineistojen omistajuudesta ja käyttöoikeuksista tutkimusprojektin suunnitteluvaiheessa.
Kaikki internetissä julkaistut aineistot ovat avoimia aineistoja ja niitä voi hyödyntää haluamallaan tavalla.

Tutkimusaineiston kuvailu

Tutkimusaineiston metatiedot ovat luettelo tutkimusaineiston muuttujista.
Tutkimusaineiston metatiedot tuotetaan kaikilla tieteenaloilla yhtenäisten käytänteiden mukaisesti.
Tutkimusaineiston metatietojen tuottaminen edistää sen löydettävyyttä hakukoneiden kautta.
Tutkimusaineiston kuvailutiedot tuotetaan kirjastossa.

Tutkimustuotosten avoin julkaiseminen

Kaikki open access -lehdet perivät julkaisumaksun.
Open Access -lehdissä ei ole käytössä vertaisarviointia.
Rinnakkaistallentaminen tarkoittaa käytäntöä, jossa tutkimusjulkaisun rinnakkaiskopio tallennetaan organisaatiokohtaiseen tai tieteenalakohtaiseen julkaisuarkistoon.
Rinnakkaistallentaminen varmistaa julkaisujen avoimen saatavuuden.
Täytän rahoittajan velvoitteen tulosten avoimuudesta tallentamalla artikkelin tutkijoille tarkoitettuun sosiaalisen median palveluun.
Hybridilehti avaa kaikki artikkelit embargoajan jälkeen.
Open Access -lehdessä julkaistu artikkeli kannattaa rinnakkaistallentaa.
Kustantajan kanssa tehty kustannussopimus voi estää rinnakkaistallentamisen.

Tutkimusprosessin avaaminen

Tutkimusta voi avata vasta oman tutkimusprosessin päättymisen jälkeen.
Koko tutkimusprosessin avaaminen on mahdotonta.
Tutkimusaineiston avaaminen mahdollistaa tutkimustulosten todentamisen.
Monet tieteelliset lehdet edellyttävät tuloksiin liittyvän tutkimusaineiston avaamista.
Kaikki tutkimusaineistot voidaan avata vasta tutkimusprosessin päättymisen jälkeen.

Vastasit oikein / 30 väittämään - tutustu yhteenvetoon

Tieteen ja tutkimuksen avoimuus ( / )

Tieteen ja tutkimuksen avoimuus tarkoittaa avoimien toimintamallien edistämistä. Avoimen tieteen ja tutkimuksen toimintamalleja ovat tutkimusaineistojen, tutkimustulosten ja tutkimusprosessin avaaminen tutkimusetiikan ja juridiikan asettamissa rajoissa. Avoimuus tarkoittaa sitä, että tutkimusmateriaalit ovat sekä tiedeyhteisön että suuren yleisön saatavana ja käytettävissä vapaasti internetissä. Avoimen tieteen käytäntöjä ovat myös avoimen lähdekoodin ja avoimien standardien hyödyntäminen.

Avoimen tieteen ja tutkimuksen toimintatapojen edistäminen edellyttää tutkimusorganisaatioissa tapahtuvaa toimintakulttuurin muutosta, tutkijoiden laajaa osallistumista sekä tutkimuksen tukipalveluiden, tutkimusympäristöjen ja tutkimusinfrastruktuurien kehittämistä.

Avoimen tieteen ja tutkimuksen tavoitteena on parantaa tieteen läpinäkyvyyttä, luotettavuutta ja vaikuttavuutta. Avoimuus demokratisoi tiedettä ja antaa kaikille mahdollisuuden seurata tieteen kehittymistä ja osallistua halutessaan sen edistämiseen. Avoimuus helpottaa tutkimustulosten hyödyntämistä tutkimuksessa ja yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Avoin tiede voi lisätä merkittävästi Suomen tutkimus- ja innovaatiotoiminnan laatua ja kilpailukykyä ja tarjoaa tutkijalle uusia meritoitumistapoja.

Lisää aiheesta: Avoimen tieteen käsikirja

Tieteen avoimuuden tarkoituksena on vähentää tieteen popularisointia.
Tieteen avoimuuden tarkoitus on demokratisoida tiedettä siten, että tutkimustulokset ovat vapaasti kaikkien saatavilla.
Tieteen läpinäkyvyys tarkoittaa tiedon etsimistä internetistä.
Tieteen läpinäkyvyys tarkoittaa sitä, että tutkimustulokset on mahdollista toistaa tai todentaa. Todentaminen on mahdollista, kun tutkimusaineistot ja menetelmät saatetaan avoimesti kaikkien saataville ja hyödynnettäväksi.
Open Access (OA) tarkoittaa tieteen avointa saatavuutta.
Creative Commons -lisenssi on tae aineiston laadukkuudesta.
Creative Commons -lisensseillä jaat osan tekijänoikeuksistasi ja annat haluamasi vapaudet teoksen käyttäjälle tai katsojalle.
Avatut tutkimusaineistot ja tutkimusaineistoon tehdyt viittaukset edistävät tutkijan meritoitumista.
Tutkimusprosessin avoimuus parantaa tutkimuksen luotettavuutta ja vaikuttavuutta.
Avoimen tieteen ja tutkimuksen tavoitteena on avata koko tutkimusprosessi lainsäädännön ja tutkimusetiikan sallimissa rajoissa.

Avoimuuden mahdollistava tutkimuksen suunnittelu ( / )

Tutkimusprosessin avoimuus mahdollistetaan tutkimuksen suunnitteluvaiheessa. Tutkimukseen liittyy paljon tiedonhallintaa, jonka onnistuminen luo hyvän perustan avoimuuden toteuttamiselle ja koko tutkimusprosessin onnistumiselle. Aineistonhallintasuunnitelma on tärkeä osa tutkimuksen tiedonhallintaa. Useat tutkimuksen rahoittajat vaativat nykyisin aineistonhallintasuunnitelman laatimista osana tutkimussuunnitelmaa.

Tutkimustulosten ja tutkimusprosessin avaamista on hyvä suunnitella jo tutkimuksen suunnitteluvaiheessa. Tutkimustuloksia voidaan julkaista avoimesti open access (OA) -lehdessä ja avoimessa julkaisuarkistossa. Julkaisuarkistoon kannattaa rinnakkaistallentaa kaikki artikkelit riippumatta siitä onko artikkeli alun perin julkaistu OA-lehdessä vai tilausmaksullisessa lehdessä. Tilausmaksullisessa lehdessä julkaistun artikkelin rinnakkaistallentamisessa tulee huomioida kustantajan kanssa tehdyn kustannussopimuksen sisältö.

OA-lehdissä julkaiseminen on usein maksullista, mistä johtuen siihen on syytä budjetoida rahaa, kun taas avoimessa julkaisuarkistossa julkaiseminen on tutkijalle ilmaista. Osa tutkimusrahoittajista, kuten Suomen Akatemia, rahoittaa julkaisukuluja.

Tutkimusprosessin avaaminen avoimen muistikirjan menetelmällä tutkimusetiikan ja juridiikan asettamissa rajoissa erilaisia sähköisiä palveluja käyttäen on mahdollisuus tehostaa omaa tutkimusprosessia. Avoimen muistikirjan käyttö mahdollistaa ulkopuolisille kommentointimahdollisuuden jo tutkimusprosessin aikana ja voi tuoda uusia yhteistyömahdollisuuksia.

Lisää aiheesta: Yhteiskuntatieteellinen Tietoarkisto: Aineistonhallinnan suunnittelu.

Aineistonhallintasuunnitelmassa tulee huomioida oman organisaation avoimuuden linjaukset.
Aineistonhallintasuunnitelma tehdään ainoastaan tutkimuksen rahoittajaa varten.
Aineistonhallinnan suunnittelun tarkoituksena on varmistaa se, että tutkimusaineiston suhteen noudatetaan hyvää tieteellistä käytäntöä. Aineistonhallintasuunnitelmalla varmistetaan myös tutkimusaineiston käyttökelpoisuus, löydettävyys ja jatkokäyttö. Monet rahoittajat vaativat aineistonhallintasuunnitelman laatimista osana tutkimussuunnitelmaa.
Tutkimusrahoittajat eivät rahoita julkaisukuluja.
Osa tutkimusrahoittajista, kuten Suomen Akatemia edellyttää rahoittamiensa hankkeiden tulosten avointa saatavuutta ja rahoittaa myös niiden julkaisukuluja.
Tiedonhallinnan tavoitteena on varmistaa, että tutkimusprosessin aikana käytetyt ja kerätyt tiedot ovat löydettävissä ja säilyvät käyttökelpoisina.
Tutkijoiden olisi hyvä sopia tutkimusaineistojen omistajuudesta ja käyttöoikeuksista tutkimusprojektin suunnitteluvaiheessa.
Kaikki internetissä julkaistut aineistot ovat avoimia aineistoja ja niitä voi hyödyntää haluamallaan tavalla.
Aineiston avoin saatavuus verkossa ei tarkoita sitä, että sitä voisi hyödyntää miten tahansa. Aineiston hyödyntämismahdollisuudet riippuvat sen omistajan määrittämistä käyttöehdoista. Myös aineiston jakamiseen käytetyn palvelun käyttöehdot voivat vaikuttaa hyödyntämismahdollisuuksiin. Epäselvissä tapauksissa tulisi ottaa yhteyttä aineiston omistajaan.

Tutkimusaineiston kuvailu ( / )

Tutkimusaineiston kuvailutiedot eli metadata auttaa ymmärtämään, kuka tutkimusaineiston on luonut, mistä siinä on kysymys, millaisiin kysymyksiin siitä voi etsiä vastausta, miten sitä teknisesti käytetään, ja mitkä ovat käyttöehdot. Tutkija on tavallisesti paras henkilö kuvailemaan oman tutkimusaineistonsa. Metadata esitetään sovitussa formaatissa kuvailusääntöjä noudattaen. Hyvä metadata tekee tutkimusaineistosta näkyvän, löydettävän ja auttaa säilyttämään tutkimusaineiston käyttöarvon pitkällä aikavälillä. Sen avulla tutkimusaineiston uudelleenkäyttäjät osaavat myös tehdä viittaukset oikein. Hyvänä käytäntönä pidetään sitä, että tutkimusaineistoa koskeva dokumentointi ja metadatan tuottaminen kuvataan aineistonhallintasuunnitelmassa ja että siitä huolehditaan koko tutkimusprosessin ajan.

Lisää aiheesta: Yhteiskuntatieteellinen Tietoarkisto: Aineiston kuvailu ja metadata

Tutkimusaineiston metatiedot ovat luettelo tutkimusaineiston muuttujista.
Tutkimusaineiston metatiedot eli kuvailutiedot kertovat esimerkiksi kuka sen on luonut, mistä siinä on kysymys, millaisiin kysymyksiin siitä voi etsiä vastausta, miten sitä teknisesti käytetään ja mitkä ovat sen käyttöehdot. Metatieto voi sisältää myös tietoja muuttujista.
Tutkimusaineiston metatiedot tuotetaan kaikilla tieteenaloilla yhtenäisten käytänteiden mukaisesti.
Eri tieteenaloille on kehitteillä omia kyseisen tieteenalan erityispiirteet huomioivia metatietojen formaatteja ja kuvailusääntöjä.
Tutkimusaineiston metatietojen tuottaminen edistää sen löydettävyyttä hakukoneiden kautta.
Tutkimusaineiston kuvailutiedot tuotetaan kirjastossa.
Tutkimusaineiston kuvailutietojen paras tuottaja on tutkija. Tutkimusaineistoasi koskevien kuvailutietojen tuottamiseen saat apua kirjastosta, aineistonhallinnan oppaista ja data-arkistoista.

Tutkimustuotosten avoin julkaiseminen ( / )

Tieteellinen julkaisu voidaan saada avoimesti kaikkien saataville julkaisemalla se tieteellisissä vertaisarviointia käyttävässä OA-lehdessä (Gold OA) tai rinnakkaistallentamalla käsikirjoituksen rinnakkaiskopio avoimeen julkaisuarkistoon (Green OA). Rinnakkaistallentamisella on mahdollista saada tilausmaksullisessa lehdessä julkaistu artikkeli avoimesti kaikkien saataville kustantajan kanssa tehtyä kustannussopimusta noudattaen. Kustannussopimuksissa määritetään tavallisesti embargoaika, joka tarkoittaa kustantajan määrittämää aikaa, jonka jälkeen tutkija voi julkaista artikkelin final draft -version avoimessa julkaisuarkistossa. Myös OA-lehdessä julkaistu artikkeli kannattaa rinnakkaistallentaa avoimeen julkaisuarkistoon. Artikkeli on mahdollista saattaa vapaasti kaikkien saataville myös maksamalla tilausmaksullisen lehden määrittelemä OA-maksu, jota kutsutaan myös kirjoittajamaksuksi. OA-maksun maksaminen on mahdollista joissakin tilausmaksullisissa lehdissä. Tämän tyyppisiä lehtiä kutsutaan hybridilehdiksi.

Osa OA-lehdistä voi olla ns. huonolaatuisia saalistavia lehtiä, joissa ei ole käytössä vertaisarviointia, jonka tarkoituksena on varmistaa käsikirjoituksen tieteellinen pätevyys. OA-lehtien laatua kuten muidenkin tieteellisten julkaisujen laatua voi arvioida esim. Julkaisufoorumin avulla. http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/index.php

OA-lehdessä julkaiseminen on usein maksullista, mutta kaikki OA-lehdet eivät peri julkaisumaksua. Maksullisessa OA-lehdessä kirjoittajilta perittävällä julkaisumaksulla katetaan käsikirjoituksen julkaisemisesta kustantajalle aiheutuvia kuluja. Rinnakkaistallentamiseen tarkoitetut julkaisuarkistot eivät peri tutkijalta julkaisumaksua.

Lisää aiheesta: Avoimen tieteen käsikirja: Julkaiseminen

Kaikki open access -lehdet perivät julkaisumaksun.
Osa open access -lehdistä ei peri julkaisumaksuja.
Open Access -lehdissä ei ole käytössä vertaisarviointia.
Open Access (OA) lehdet noudattavat samoja periaatteita kuin perinteiset tiedelehdet eli käsikirjoitukset käyvät läpi vertaisarvioinnin niiden tieteellisen pätevyyden varmistamiseksi. OA-lehtien joukossa on ns. saalistavia lehtiä, joiden pääasiallisen motiivina on rahallinen hyöty. Saalistavat lehdet antavat toiminnastaan petollista tietoa.
Rinnakkaistallentaminen tarkoittaa käytäntöä, jossa tutkimusjulkaisun rinnakkaiskopio tallennetaan organisaatiokohtaiseen tai tieteenalakohtaiseen julkaisuarkistoon.
Rinnakkaistallentaminen varmistaa julkaisujen avoimen saatavuuden.
Täytän rahoittajan velvoitteen tulosten avoimuudesta tallentamalla artikkelin tutkijoille tarkoitettuun sosiaalisen median palveluun.
Sosiaalisen median palvelut eivät ole pysyviä ja ne eivät tästä johtuen varmista sinne tallennettujen aineistojen pitkäaikaissaatavuutta. Sosiaalisen median palvelujen sijaan rinnakkaistallennukseen kannattaa käyttää julkaisuarkistojen palveluja.
Hybridilehti avaa kaikki artikkelit embargoajan jälkeen.
Hybridilehdet ovat perinteisiä tiedejulkaisuja, joista artikkelin kirjoittajan on mahdollista ostaa yksittäinen artikkeli lukijoille avoimeksi maksamalla kustantajan määrittelemä kirjoittajamaksu. Lehden muita artikkeleita voivat lukea vain tilausmaksun suorittaneet.
Open Access -lehdessä julkaistu artikkeli kannattaa rinnakkaistallentaa.
Kustantajan kanssa tehty kustannussopimus voi estää rinnakkaistallentamisen.

Tutkimusprosessin avaaminen ( / )

Tutkimusprosessia on mahdollista avata tutkimusetiikan ja juridiikan sallimissa rajoissa jo tutkimusprosessin aikana avoimen muistikirjan menetelmällä lukuisten sähköisten palveluiden avulla. Tutkimusprosessin avaamisessa käytettävät palvelut, aikataulut ja tarvittavat sopimukset on hyvä suunnitella jo tutkimuksen suunnitteluvaiheessa. Tutkimusprosessin avaaminen jo tutkimuksen aikana mahdollistaa kommentoinnin jo ennen tulosten julkaisemista, mikä voi tehostaa tutkimusprosessia, kasvattaa verkostoja ja yhteistyötä sekä lisätä tutkimuksen saamaa näkyvyyttä.

Lisää aiheesta: Avoimen tieteen käsikirja: Tutkimusprosessin avaaminen

Tutkimusta voi avata vasta oman tutkimusprosessin päättymisen jälkeen.
Tutkimusta voi avata missä vaiheessa prosessia tahansa. Tämä riippuu mm. tutkimusryhmän keskeisistä sopimuksista, yhteistyökumppaneista ja tutkimuksenrahoittajista sekä aineiston sisällöstä.
Koko tutkimusprosessin avaaminen on mahdotonta.
Tutkimusprosessin voi avata, jos sille ei ole lainsäädäntöön, tutkimusetiikkaan tai muuhun sopimukseen liittyvää estettä.
Tutkimusaineiston avaaminen mahdollistaa tutkimustulosten todentamisen.
Monet tieteelliset lehdet edellyttävät tuloksiin liittyvän tutkimusaineiston avaamista.
Kaikki tutkimusaineistot voidaan avata vasta tutkimusprosessin päättymisen jälkeen.
Tutkimusaineistojen avaamisessa on huomioitava lainsäädäntö, tutkimusetiikka sekä tutkimusryhmän ja yhteistyökumppaneiden kanssa tehdyt sopimukset. Tutkimusaineistot on mahdollista julkaista jo tutkimusprosessin aikana ja ennen tutkimustulosten julkaisemista.